U nas zniżki łączą się! Sprawdź

Dofinansowania

W 2024 roku nasz żłobek korzysta z dwóch dofinansowań:

Dofinansowanie Urzędu Miasta Krakowa (UMK)

Przysługuje ono każdemu dziecku zamieszkałem na terenie Miasta Krakowa. Wynosi ono 3.50zł do każdej godziny opieki, czyli np. przy pakiecie 10h opieki dziennie jest to 10h x 3.50zł = 35 zł dziennie. W związku z różną liczbą dni roboczych w poszczególnych miesiącach, dofinansowanie to ma różną wysokość w każdym miesiącu i o taką kwotę obniżamy podstawową kwotę czesnego na dany miesiąc.

Drugie dofinansowanie pochodzi z nowego rządowego programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
I tutaj są dwie opcje:
1. Opcja (tzw. 400 zł żłobkowe) – przysługuje:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym ( o tym więcej w opcji nr.2) ,
  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie wynosi w tym przypadku 400zł miesięcznie. Wniosek składa rodzic na stronie ZUS lub swojego banku. Pieniądze bezpośrednio trafiają na konto naszego żłobka i dokonujemy na bieżąco zwrotu w/w kwoty na konto rodzica.

2. Opcja (którą potocznie określa się jako RKO) – przysługuje:

  • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie
  • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc

Za cały ten okres (2 lata) łącznie przysługuje dziecku kwota 12 000zł, która może być wypłacana jako 500zł przez 24 miesiące lub 1000zł przez 12 miesięcy (decydują rodzice). W tym przypadku również rodzice składają wniosek poprzez ZUS, ale pieniądze będą trafiać bezpośrednio na konto rodzica. Dlatego w tej opcji nie obniżamy opłaty czesnego.

Więcej informacji o tej opcji znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS

https://www.zus.pl/-/rodzinny-kapital-opiekunczy

W 2024 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl